Jouw winkelwagen

Verzondkosten worden berekend in de volgende stap

Geen producten in je winkelmand.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Puccini Bomboni: Puccini Bomboni B.V., gevestigd aan Staalstraat 17, 1011JK te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 33282710, alsmede haar nevenvestigingen die als gebruiker van deze algemene voorwaarden optreden.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Puccini Bomboni een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Puccini Bomboni en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Puccini Bomboni zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door Puccini Bomboni aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn bonbons, andere chocoladeproducten en/of andere consumptiemiddelen.
 6. Webwinkel/website: puccinibomboni.com, al dan niet benaderd via een andere domeinnaam.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Puccini Bomboni en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Behoudens voor zover in het kader van een distributieovereenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is elk aanbod van Puccini Bomboni vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Puccini Bomboni kan een vrijblijvend aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Puccini Bomboni dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Puccini Bomboni, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Puccini Bomboni anders aangeeft. Offertes van Puccini Bomboni dienen schriftelijk te worden aanvaard binnen de eventueel in de offerte vermelde geldigheidsduur daarvan, met dien verstande dat Puccini Bomboni zich het recht voorbehoudt de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de wederpartij van de betreffende offerte.
 4. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Puccini Bomboni aan de wederpartij bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Puccini Bomboni nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 4. Toleranties

In het aanbod, in de webwinkel of anderszins door Puccini Bomboni vermelde en/of weergegeven eigenschappen van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in smaken, maten en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Puccini Bomboni behoudt zich in het bijzonder het recht voor om aangeboden bonbons in grootverpakkingen te vervangen door zoveel mogelijk vergelijkbare bonbons van dezelfde kwaliteit, doch met een andere smaak indien en voor zover de overeengekomen smaak onverhoopt niet beschikbaar blijkt te zijn.

Artikel 5. Maatwerkorders

 1. In geval een bestelling in enige mate volgens specificaties van de wederpartij wordt samengesteld of vervaardigd (hierna: maatwerkorders), staat de wederpartij ervoor in dat zij alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, binnen bekwame tijd, volledig en op de daartoe door Puccini Bomboni voorgeschreven wijze, aan Puccini Bomboni verstrekt.
 2. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde specificaties voor de uitvoering van maatwerkorders. Puccini Bomboni is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij bij het samenstellen of vervaardigen van maatwerkorders is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 6. Levering van producten

 1. Webshopbestellingen worden geleverd middels bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, tenzij bij de bestelling uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten op locatie van Puccini Bomboni worden afgehaald.
 2. Voor niet-webwinkelbestellingen geldt dat, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, dan wel levering in de fysieke winkel van Puccini Bomboni plaatsvindt ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, levering aan niet-consumenten geschiedt Ex Works (EXW) volgens de meest recente versie van de Incoterms. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk een andere leveringsconditie dan Ex Works is overeengekomen, bijvoorbeeld Carriage Paid To (CPT) of Delivered At Place (DAP), dient deze leveringsconditie eveneens te worden uitgelegd volgens de meest recente versie van de Incoterms.
 3. Indien levering in opdracht van de wederpartij rechtstreeks geschiedt door bezorging van de producten aan derden, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de bestelde chocoladeproducten voor risico van de wederpartij reizen, dient de wederpartij in acht te nemen dat chocolade niet bloot dient te worden gesteld aan temperaturen hoger dan 16 graden Celsius en niet lager dan 2 graden Celsius, bij gebreke waarvan Puccini Bomboni geen enkele aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane schade aanvaardt.
 5. Chocoladeproducten die gekoeld zijn geleverd of getransporteerd, dienen vóór consumptie te worden teruggebracht tot kamertemperatuur door deze 24 tot 48 uur bij kamertemperatuur te laten acclimatiseren in gesloten verpakkingen en omdozen.
 6. Puccini Bomboni behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 9, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Puccini Bomboni in artikel 7, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Puccini Bomboni verschuldigde bedragen te voldoen.
 8. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Puccini Bomboni gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Puccini Bomboni verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-inontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas overgaat op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 9. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij binnen een redelijke door Puccini Bomboni aangezegde termijn alsnog tot inontvangstname van de producten overgaan, bij gebreke waarvan Puccini Bomboni bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en extra kosten als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 7. Leveringstermijnen

 1. Puccini Bomboni spant zich in om de leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Puccini Bomboni treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Puccini Bomboni schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Puccini Bomboni na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Puccini Bomboni voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Puccini Bomboni deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van Puccini Bomboni als bedoeld in lid 1, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 8. Onderzoek, reclames en conformiteit

 1. Puccini Bomboni staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering daarvan aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Zulks geldt totdat de houdbaarheidsdatum is verstreken en de vermelde en/of gebruikelijke bewaarvoorschriften in acht zijn genomen. Behoudens het bepaalde in lid 4, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 2. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij of de door haar aangewezen transporteur niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Puccini Bomboni en dient inontvangstname achterwege te worden gelaten, dan wel, indien de afwijking gering is, een schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname te worden gemaakt. Indien de producten evenwel zijn verkocht in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en Puccini Bomboni, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden als de wederpartij de producten heeft meegenomen.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Puccini Bomboni uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Een eventueel door Puccini Bomboni, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Puccini Bomboni kunnen doen gelden.
 5. Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.
 7. Elke aanspraak van de wederpartij in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Puccini Bomboni toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling of bewaring en transport door of vanwege de wederpartij in strijd met het bepaalde in artikel 6.4.
 8. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 9, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puccini Bomboni worden geretourneerd.

Artikel 9. Recht van ontbinding bij overeenkomsten op afstand

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument een zogenoemde “overeenkomst op afstand” tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Onder “overeenkomst op afstand” wordt verstaan: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 die tussen Puccini Bomboni en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Puccini Bomboni en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Puccini Bomboni geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Puccini Bomboni op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 2. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 3. de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben, waaronder in elk geval alle chocoladeproducten begrepen;
 4. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 5. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 7. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Puccini Bomboni aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Puccini Bomboni. Zo spoedig mogelijk nadat Puccini Bomboni in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Puccini Bomboni de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 8. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 9. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Puccini Bomboni retourneren.
 10. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Puccini Bomboni is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 11. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 12. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 13. Puccini Bomboni zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Puccini Bomboni zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de consument heeft plaatsgevonden.
 14. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Puccini Bomboni niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Puccini Bomboni aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Artikel 10. Bijzondere verplichtingen voor wederverkopers

 1. Puccini Bomboni garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers. Onverminderd het vorenstaande in dit lid, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Puccini Bomboni is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld middels een distributieovereenkomst, nimmer exclusief; Puccini Bomboni is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Puccini Bomboni verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de merknamen van Puccini Bomboni, haar beeldmerken en het eventueel geleverde promotiemateriaal, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Puccini Bomboni met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de merknamen van Puccini Bomboni, haar beeldmerken en het eventueel geleverde promotiemateriaal, anders dan bedoeld in de vorige zin, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Puccini Bomboni vereist.
 4. De wederverkoper is verplicht om de door Puccini Bomboni gehanteerde merknamen en -tekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de wederpartij niet toegestaan merknamen en/of -teken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten of verpakkingen daarvan aan te brengen.

Artikel 11. Overmacht

 1. Puccini Bomboni is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Puccini Bomboni bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Puccini Bomboni is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Puccini Bomboni ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Puccini Bomboni gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Puccini Bomboni verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die Puccini Bomboni ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Puccini Bomboni de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Puccini Bomboni nog op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

Artikel 13. Prijzen, kosten en betalingen

 1. Tenzij door Puccini Bomboni uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Puccini Bomboni vermelde prijzen exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsook exclusief eventuele transport-/bezorgkosten, met dien verstande dat voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele transport-/bezorgkosten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Puccini Bomboni gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Puccini Bomboni de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 3. Zolang de wederpartij jegens Puccini Bomboni in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Puccini Bomboni niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Betaling dient te geschieden op (een van) de daartoe door Puccini Bomboni aangewezen betaalmethode(n), binnen de door Puccini Bomboni aangezegde of (op de factuur) vermelde termijn.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Puccini Bomboni verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal Puccini Bomboni om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Puccini Bomboni draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Puccini Bomboni kan worden toegerekend.
 2. De wederpartij dan wel eindgebruiker is verantwoordelijk voor de inachtneming van de door Puccini Bomboni vermelde of voor de productsoort gebruikelijke bewaarvoorschriften. Puccini Bomboni is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de omstandigheid dat de bewaarvoorschriften niet in acht zijn genomen, evenmin als voor schade ontstaan doordat de producten na de houdbaarheidsdatum zijn geconsumeerd.
 3. Puccini Bomboni is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Puccini Bomboni ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Puccini Bomboni te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Puccini Bomboni hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Puccini Bomboni ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Puccini Bomboni is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Puccini Bomboni betrekking heeft.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Puccini Bomboni bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De wederpartij vrijwaart Puccini Bomboni van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan Puccini Bomboni toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Puccini Bomboni.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten blijven eigendom van Puccini Bomboni totdat de wederpartij ter zake de betreffende overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens Puccini Bomboni is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Puccini Bomboni te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Puccini Bomboni hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Puccini Bomboni of door Puccini Bomboni aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Puccini Bomboni op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Puccini Bomboni de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Puccini Bomboni staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij derden rusten, behoudt Puccini Bomboni zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de (samenstelling en receptuur van de) producten, alsmede op de door haar gevoerde merknamen en in de webshop weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst, de eventuele wederverkoopactiviteiten van de wederpartij c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Puccini Bomboni het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Algemeen klachtbeleid

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Puccini Bomboni.
 2. Bij Puccini Bomboni ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 9.1, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Puccini Bomboni aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis